HEMIJA (42 dvočasa)

Prijemni ispit iz hemije se polaže na Medicinskom, Veterinarskom, Stomatološkom, Farmaceutskom, Hemijskom, Fizičko-hemijskom, Tehnološkom i Poljoprivrednom fakultetu. Na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu ispit iz hemije se sastoji od 30 pitanja iz opšte, neorganske i organske hemije, a svaki zadatak nosi jedan bod. Na Farmaceutskom i Hemijskom fakultetu prijemni ispit se sastoji od 15 pitanja koja se vrednuju sa 2, odnosno 4 boda.

Na Tehnološkom fakultetu prijemni ispit obuhvata 20 pitanja; broj bodova koje svako pitanje nosi zavisi od njegove težine, a za netačne odgovore dobijaju se negativni bodovi. Na svim prijemnim ispitima zadaci prate gradivo hemije koje se uči na prirodno-matematičkom smeru gimnazije. Korišćenje periodnog sistema nije dozvoljeno.


LITERATURA

1. Rakočević M., Horvat R.: Hemija za I razred gimnazije opšteg i prirodno-matematičkog smera i četvorogodišnje stručne škole u području rada: prirodno-matematičkom, poljoprivreda (osim za obrazovni profil tehničar poljoprivredne tehnike) i zdravstvo; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

2. Horvat R.: Hemija za II razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i četvorogodišnje stručne škole u području rada: prirodno-matematičkom, poljoprivreda (osim za obrazovni profil tehničar poljoprivredne tehnike) i zdravstvo, za farmaceutske i laboratorijske tehničare; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

3. Stojiljković A.: Hemija za III razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, medicinske, veterinarske i škole za negu lepote; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

4. Petrović J., Velimirović S.: Hemija za IV razred gimnazije prirodno-matematičkog i opšteg smera; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Pored navedene literature, priprema za polaganje prijemnih ispita podrazumeva i rešavanje zadataka iz odgovarajućih zbirki zadataka i skripiti koje izdaju sami fakulteti. U okviru naše nastave, posebna pažnja je posvećena i rešavanju testova sa prethodnih prijemnih ispita.

Prijemni na Medicinskom fakultetu:

2019.godina, 2020.godina, 2021.godina, 2022.godina

prijemni na Stomatološkom fakultetu:

2017.godina, 2020.godina, 2022.godina, 2023.godina

prijemni na Farmaceutskom fakultetu:

2019.godina, 2020.godina, 2021.godina

prijemni na Hemijskom fakultetu:

2018.godina, 2020.godina, 2022.godina, 2023.godina

prijemni na Tehnološko-metalurškom fakultetu:

2019.godina, 2020.godina, 2022.godina

TEMATSKE OBLASTI:OSNOVNI HEMIJSKI ZAKONI
Zakon stalnih masenih odnosa
Zakon umnoženih masenih odnosa
Zakon zapreminskih odnosa
Avogadrov zakon
Pojam mola i molarne zapremine
Hemijska jednačina i osnovi stehiometrijskih izračunavanja

STRUKTURA ATOMA, PERIODNI SISTEM ELEMENATA, HEMIJSKE VEZE
Jonska,kovalentna i vodonična veza
Jonizacioni potencijal, elektronski afinitet, koeficijent elektronegativnosti

OKSIDOREDUKCIONE REAKCIJE
Oksidacioni broj
Sastavljanje jednačina oksidoredukcije
Oksidaciona i redukciona sredstva
Elektroliza

ENERGETSKE PROMENE U HEMIJSKIM REAKCIJAMA HEMIJSKA KINETIKA
Brzina hemijske reakcije i faktori od kojih ona zavisi
Hemijska ravnoteža, konstanta ravnoteže, Le Chatelier-ov princip

RASTVORI
Koncentracije rastvora
Koligativne osobine rastvora

RASTVORI ELEKTROLITA
Elektrolitička disocijacija
Stepen disocijacije
Konstanta disocijacije
Jaki i slabi elektroliti
Kiseline I baze
Amfoliti
Jonska koncentracija
Jonski proizvod vode
pH i pOH

RAVNOTEŽE U VODENIM RASTVORIMA
Neitralizacija
Hidroliza
Puferi

TIPOVI NEORGANSKIH JEDINJENJA
Oksidi
Hidridi
Kiseline
Baze
Soli

NEORGANSKA HEMIJA
Opšte osobine elemenata koji pripadaju glavnim grupama (od Ia do VIIa)
Opšte osobine prelaznih elemenata (Ib, Iib i Cr,Mn,Fe,Co,Ni)

ORGANSKA HEMIJA
Hemijske veze i struktura organskih jedinjenja
Klasifikacija organskih jedinjenja
Izomerija
Ugljovodonici
Halogeni derivatai
Organska jedinjenja sa kiseonikom
Organska jedinjenja sa azotom
Organska jedinjenja sa sumporom
Heterociklicna jednjenja
Biohemija (ugljeni hidrati, lipidi, proteini i nukleinske kiseline)
Hemija prirodnih proizvoda