SRPSKI JEZIK

Srpski jezik se kao jedini predmet ili kao jedan od predmeta polaže na prijemnim ispitima za Filološki fakultet, Pravni fakultet, Fakultet političkih nauka i Učiteljski fakultet.
Prijemni na Filološkom fakultetu podrazumeva izradu testa sa pitanjima iz srpskog jezika (sve gramatičke jedinice predviđene srednjoškolskim programom).

Sa druge strane, testovi na prijemnim ispitima za ostale navedene fakultete osim pitanja iz srpskog jezika (suženiji obim gramatike) podrazumevaju i pitanja iz književnosti. Zbog svega navedenog kvalitetna priprema za prijemni iz srpskog jezika podrazumeva dva različita programa: